വിലവിവരപട്ടിക അൽ ഖൈർ

 AL Khair Online Shoppe

PK Treaders, Kuttoor North.PO,AR Nagar, Vengara, Malappuram-676305 Phone: 9847582020

ഇന്നത്തെ വിലവിവരപട്ടിക

1. പഞ്ചസാര 1 KG
• MRP: 38.00
• ASP: 25.00


2. അരി കുറുവ ഫസ്റ്റ് 10 KG
• MRP: 38.00
• ASP: 25.00


3. ജോക്കർ അരി 100 GM
• MRP: 38.00
• ASP: 25.00


4. ചെറുപയർ 500 GM
• MRP: 38.00
• ASP: 25.00


5. കടല 20 KG
• MRP: 38.00
• ASP: 25.00


6. കാബൂൾ കടല 100 gm
• MRP: 38.00
• ASP: 25.00


7. മമ്പയർ 10 kg
• MRP: 38.00
• ASP: 25.00


8. പരിപ്പ് 100 gm
• MRP: 38.00
• ASP: 25.00


9. ഉഴുന്ന് 450 ml
• MRP: 38.00
• ASP: 25.00


10. റവ 500 gm
• MRP: 38.00
• ASP: 25.00

Post a comment

0 Comments